10KV振業城配電工程

振業城一期10kv  /4400KVA配電工程
Construction of 10 kV/4400 kVA power distribution project of Zhenye City  (Phase I)